ماموریت، اهداف و برنامه ها
نوشته شده توسط رحمتی Category: اطلاعات
منتشر شده در 06 شهریور 1390 بازدید: 6941
چاپ

1- تلاش جهت تکمیل حلقه نوآوري در خصوص سلول های خورشیدی

2- تنظیم سیاستهاي کلان همکاري مراکز آموزشی- پژوهشی و صنایع و فراهم آوردن بسترهاي قانونی لازم

3- ایجاد هماهنگی بین نهادهاي علمی، فناوري و نهادهاي تولید و توزیع سلول های خورشیدی

4- شناخت چالشها و تلاش براي رفع موانع توسعه صنعت سلول های خورشیدی در کشور

5- تعمیق شناخت جامعه علمی و دانشگاهی کشور از چالشهاي موجود در صنایع سلول های خورشیدی و جهت دهی در انجام تحقیقات و آموزش متناسب با نیازهاي صنعت

6- ایجاد مزیت رقابتی مبتنی بر دانش فنی در بنگاههاي تولیدي، طراحی و خدماتی سلول های خورشیدی

7- کمک به بهبود شرایط زندگی مردم ایران از طریق بکارگیري فناوريهاي نو در عرصه تولید سلول های خورشیدی

8- ارتباط دوسویه و گردهمایی با دست اندرکاران چرخه دانش سلول های خورشیدی

9- تدوین و ارائه نقشه راه توسعه فناوری سلول های خورشیدی، متناسب با شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور

| + -